Missió, visió i valors de l’EAP Rambla de Ferran

MISSIÓ

L’ABS Rambla de Ferran te com a missió proveir de serveis d’atenció primària se salut de la millor qualitat possible, cercant l’augment de grau de satisfacció dels  seus ciutadans amb els serveis rebuts i potenciar el desenvolupament professional i personal dels membres de l’ EAP.

VISIÓ

Maximitzar l’efectivitat i eficiència en la prestació dels serveis d’atenció primària, en coordinació i amb cooperació amb els equips de govern dels municipis, procurant la màxima satisfacció dels ciutadans, així coma la participació, la implicació i la satisfacció dels professionals de l’ EAP.

VALORS

El comportament de les persones que treballem a l’EAP ha de regir-se per uns valors compartits per tots , coherents amb la nostra missió i amb els principis ètics de la societat a la qual prestem serveis i constitueixen l’eix central de l’organització. Volem fer explícit el nostre compromís amb els ciutadans i definir els valors ètics que han de guiar les nostres actuacions a l’ICS.

Professionalitat Treball en equip Implicació
Respecte Valoració dels professionals Qualitat assistencial
Confidencialitat Transparència Accessibilitat
Anuncis