Documents d’interès per als usuaris

En aquest apartat us podeu descarregar documents que us poden ser d’utilitat per a realitzar tràmits amb el nostre centre.

També per conèixer els drets i deures dels usuaris , el codi ètic  de l’ICS, Missió , visió i valors de l’EAP .

Si clikeu damunt de cada document el podreu visualitzar i descarregar.

Esperem que us sigui d’interès.

 • Autorització. Aquest full permet a la persona que l’usuari hagi designat realitzar un tràmit o recollida de documentació en el seu nom.
 • Full de reclamacions. Amb aquest imprès podreu formular una queixa o reclamació envers qualsevol tema que afecti el nostre centre.
 • Full de suggeriments. Us permetrà realitzar un suggeriment que ens permeti millorar en el funcionament del nostre dia a dia,
 • Sol·licitud de canvi de metge i/o infermeria. Si heu de venir al nostre centre a sol·licitar presencialment un canvi de metge i/o infermeria us podeu descarregar el document adjunt i seguir les seves instruccions.
 • Drets i deures dels usuaris de la sanitat. Aquí podeu consultar els vostres drets i deures.
 • Codi ètic de l’Institut Català de la Salut.
 • MISSIÓ

  L’ABS Rambla de Ferran te com a missió proveir de serveis d’atenció primària de salut de la millor qualitat possible, cercant l’augment de grau de satisfacció dels  seus ciutadans amb els serveis rebuts i potenciar el desenvolupament professional i personal dels membres de l’ EAP.

  VISIÓ

  Maximitzar l’efectivitat i eficiència en la prestació dels serveis d’atenció primària, en coordinació i amb cooperació amb els equips de govern dels municipis, procurant la màxima satisfacció dels ciutadans, així coma la participació, la implicació i la satisfacció dels professionals de l’ EAP.

  VALORS

  El comportament de les persones que treballem a l’EAP ha de regir-se per uns valors compartits per tots , coherents amb la nostra missió i amb els principis ètics de la societat a la qual prestem serveis i constitueixen l’eix central de l’organització. Volem fer explícit el nostre compromís amb els ciutadans i definir els valors ètics que han de guiar les nostres actuacions a l’ICS.

  Professionalitat Treball en equip Implicació
  Respecte Valoració dels professionals Qualitat assistencial
  Confidencialitat Transparència Accessibilitat